Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden van Slimmerwijs, gevestigd te Assen aan Beilerstraat 24, 9401 PL.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Onder Slimmerwijs wordt verstaan de organisatie of de aan deze organisatie verbonden rechtspersoon voor zover betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

1.2 Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij waarmee Slimmerwijs een overeenkomst sluit in het kader van de uitoefening van haar bedrijf.

1.3 Onder overeenkomst wordt verstaan de wens van de opdrachtgever voor zover door Slimmerwijs aanvaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Op de opdracht aan Slimmerwijs zijn slechts de algemene voorwaarden van Slimmerwijs van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op gewijzigde of aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Andere voorwaarden gelden niet, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen en Slimmerwijs schriftelijk gehele of gedeeltelijke terzijdestelling van haar algemene voorwaarden heeft bevestigd.

2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Slimmerwijs voor de uitvoering waarbij derden moeten worden betrokken.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Slimmerwijs kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.2 Slimmerwijs indexeert bij gelijkblijvende omvang van de opdracht en de werkzaamheden haar prijzen jaarlijks in januari met de consumentenprijsindex.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Slimmerwijs zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Slimmerwijs het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Slimmerwijs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Slimmerwijs worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Slimmerwijs zijn verstrekt, heeft Slimmerwijs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Indien door Slimmerwijs of door Slimmerwijs ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.5 Slimmerwijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien Slimmerwijs is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.6 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Slimmerwijs de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en/of relevante gegevens heeft aangeleverd.

4.7 Slimmerwijs is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.8 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Slimmerwijs een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

4.9 Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Slimmerwijs gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade die daardoor aan de zijde van Slimmerwijs direct of indirect ontstaat.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn

5.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Slimmerwijs schriftelijk in gebreke te stellen. Indien deze overschrijding te wijten zou zijn aan Slimmerwijs, dan dient haar een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

Artikel 6. Geheimhouding

6.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 7. Intellectueel eigendom

7.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze Algemene Voorwaarden behoudt Slimmerwijs zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

7.2 Alle door Slimmerwijs verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Slimmerwijs worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

7.3 Slimmerwijs behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 8. Annuleren

8.1 Werkafspraken en werkoverlegsituaties voortvloeiende uit de offerte dienen vroegtijdig (24 uur van tevoren) te worden geannuleerd bij verhindering en indien mogelijk naar een later tijdstip te worden verplaatst. Bij het in gebreke blijven van dit bepaalde en/of indien verplaatsing naar een later tijdstip niet mogelijk is, worden alsnog de betreffende uren afgeboekt c.q. als gemaakt beschouwd en als zodanig in rekening gebracht.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na oplevering van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Slimmerwijs.

9.2 Indien een klacht gegrond is, zal Slimmerwijs de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

9.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is en de opdrachtgever daardoor schade lijdt, zal Slimmerwijs slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikelen 11 en 12 13 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 10. Betaling

10.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Slimmerwijs is aangegeven. Slimmerwijs is gerechtigd om periodiek te factureren.

10.2 Indien de opdrachtgever een aan hem verzonden rekening niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim (derhalve zonder dat enige aanmaning of een nadere schriftelijke ingebrekestelling is vereist). Slimmerwijs is gerechtigd de opdrachtgever een rente van 1% per maand te berekenen vanaf de dag van verzending van de factuur/ facturen.

10.3 Slimmerwijs is steeds gerechtigd om voorafgaand aan of ter voortzetting van de werkzaamheden van de opdrachtgever een of meerdere verrekenbare voorschotten te verlangen. Bij gebreke van betaling daarvan is Slimmerwijs gerechtigd na voorafgaande aankondiging de werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken. Het voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie dan wel met niet-betaalde declaraties van de opdrachtgever.

10.4 Indien Slimmerwijs aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.5 Mocht (ondanks de zorgvuldigheid die Slimmerwijs hieromtrent heeft betracht) over een bepaalde activiteit c.q. dienst toch omzetbelasting verschuldigd zijn, dan zal deze alsnog in rekening worden gebracht.

10.6 Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan verplichtingen, die voor de opdrachtgever uit enige met Slimmerwijs gesloten overeenkomst voortvloeien, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van c.q. beslag onder de opdrachtgever of bij het stilleggen of liquidatie dan wel gehele of gedeeltelijke overdracht van dienst bedrijf, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in gebreke te zijn en is Slimmerwijs gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te schorten, zonder dat Slimmerwijs tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de Slimmerwijs verder toekomende rechten, ook met betrekking tot andere opdrachten die op dat moment door Slimmerwijs voor de opdrachtgever worden uitgevoerd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Indien bij de uitvoering van de opdracht onverhoopt een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid leidt, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

11.2 Slimmerwijs is slechts aansprakelijk voor de schade, geleden door de opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van gedragingen en/of nalaten daarvan, waarvan Slimmerwijs verwijt van schuld gemaakt kan worden.

11.3 Slimmerwijs is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en schade aan derden bij de uitvoering van werkzaamheden.

11.4 Slimmerwijs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Slimmerwijs is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 12. Geschillenbeslechting

12.1 De rechtsverhouding tussen Slimmerwijs en de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

12.2 Geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Slimmerwijs en de opdrachtgever voortvloeien zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden

Artikel 13. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

13.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Groningen.

13.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige overeenkomst met Slimmerwijs.