Onze Diensten

Privacybeleid

Slimmerwijs

01

Privacybeleid

Privacy

Kwaliteit en professionaliteit van onze dienstverlening staan bij Slimmerwijs voorop. Een zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van opdrachtgevers en klanten conform de geldende privacywetgeving maakt hier vanzelfsprekend deel van uit. Wij zijn ons bewust van het belang van de vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens.

Ook vinden wij het belangrijk dat je erop kunt vertrouwen dat je gegevens bij ons in goede handen zijn. Slimmerwijs heeft de verantwoordelijkheid over het zorgvuldig en veilig verwerken van de persoonsgegevens die voor de uitvoering van onze dienstverlening nodig zijn. Onder verwerken verstaan wij het verzamelen, vastleggen uitwisselen, bewaren en vernietigen van de gegevens. Hoe wij dit doen, staat in dit privacy statement.

 

Doel van de gegevensverwerking

Slimmerwijs verwerkt persoonsgegevens voor:

 • Het uitvoeren van opdrachten verstrekt door partijen die daartoe met Slimmerwijs direct of indirect een overeenkomst hebben gesloten
 • De uitvoering van de wettelijke taken die voor Slimmerwijs van toepassing zijn (zoals de Belastingwet, Arbowet, Jeugdwet, etc.)
 • Marketing- en acquisitieactiviteiten
 • De uitvoering van de arbeidsrechtelijke overeenkomst met haar werknemers

 

Slimmerwijs verwerkt hierbij alleen die persoonsgegevens die nodig zijn voor:

 • Identificatie van en communicatie met opdrachtgevers en klanten
 • Het uitvoeren van opdrachten, de dienstverleningen en het geven van terugkoppelingen
 • Rapportages en adviezen aan klant en (indien noodzakelijk en rechtmatig) opdrachtgever
 • Het vormen van een leerling- of kinddossier
 • Onderzoek naar de kwaliteit van de dienstverlening

 

Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

Slimmerwijs verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de wet, op een zorgvuldige wijze en alleen voor de doeleinden waarvoor zij zijn verkregen. Alle medewerkers die voor Slimmerwijs werkzaam zijn en betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben geheimhoudingsplicht.

Alle persoonsgegevens worden beveiligd. Dit voorkomt dat de persoonsgegevens kunnen worden ingezien of gewijzigd door iemand die daar geen recht toe heeft.

 

Toegang tot persoonsgegevens

Alleen medewerkers die vanwege hun werkzaamheden toegang tot persoonsgegevens moeten hebben, krijgen die toegang ook. Voor de autorisaties in systemen heeft Slimmerwijs intern beleid opgesteld. Een leidinggevende moet altijd toestemming geven als autorisaties worden uitgebreid.

 

Verstrekking van persoonsgegevens

Slimmerwijs verstrekt persoonsgegevens aan derden alleen wanneer zij hier een doel en een grondslag voor hebben. De verwerking van gegevens vindt in de meeste gevallen plaats op basis van een wettelijke verplichting of omdat het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst. Is dit niet het geval, dan vragen we je toestemming.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, omdat dat nodig is voor de uitvoering van die opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Slimmerwijs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Analyseren van data

Slimmerwijs verzamelt gegevens die iets zeggen over het gebruik van haar websites, applicaties en nieuwsbrieven. Deze gegevens worden gebruikt om inzicht te krijgen in de interesses van de gebruikers om zo de websites, applicaties en nieuwsbrieven te actualiseren/verbeteren om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoefte van de gebruikers. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor gerichte advertenties of banners. Afhankelijk van het communicatiemiddel (websites, applicaties of nieuwsbrieven) maken wij gebruik van de volgende gegevens:

 • Cookies
 • IP-adres
 • E-mailadres

 

Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Slimmerwijs. Neem hiervoor contact met ons op.

 

Bewaartermijnen

De door Slimmerwijs toegepaste bewaartermijnen volgen de geldende wet- en regelgeving. Als de bewaartermijn is verstreken, verwijderen wij de persoonsgegevens uit het bestand.

 

Beveiliging van gegevens

Slimmerwijs zal alles doen wat redelijkerwijs van ons verlangd kan worden om te voorkomen dat persoonsgegevens ter kennis komen van onbevoegden, door onbevoegden worden gewijzigd, of ten onrechte aan derden worden verstrekt of anderszins onrechtmatig worden verwerkt.

Slimmerwijs neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Meldplicht datalekken

Slimmerwijs is verplicht om bij een datalek, waarbij persoonsgegevens zijn gelekt, een onderzoek in te stellen en ervoor te zorgen dat de datalek wordt gemeld conform de wet- en regelgeving. Als Slimmerwijs de verwerker is, zullen wij het datalek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking, melden bij de verantwoordelijke.

 

Vragen en opmerking over het privacy statement?

Voor vragen over dit privacy statement kan je contact met ons opnemen.

Ben je van mening dat wij niet goed omgaan met (de beveiliging) van je persoonsgegevens, dan horen we dit graag:

 • Bespreek dit met je contactpersoon bij Slimmerwijs
 • Komen jullie hier samen niet uit, dan kun je (of je contactpersoon) contact met ons opnemen
 • Heb je een klacht over onze privacy werkwijze, neem dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Meer informatie over de privacywetgeving vind je op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.